Cải tạo sàn cao su EPDM chưa nghiệm thu tại River Panorama