DREAMLIFE MT thi công sân chơi ngoài trời Sora Gadern II, Bình Dương