Không gian nhỏ có thể xây dựng sân chơi nước không?