Sân chơi trẻ em, những điều cần chú ý hậu chống dịch Covid-19